ကျွမ်းကျင်သူများကို“ Porn Conversation” (မာ့ခ်ပိုဆန်) MD၊ PhD၊ ဒေါက်တာ Carolyn West; ဒေါက်တာ Gail Dines; လိင်ကုထုံးဆရာ Jo Robertson (သြဂုတ်၊ ၂၀၂၀)

ကျွမ်းကျင်သူများကိုမေးပါ။ Phorn Ph.D Marc Potenza MD၊ ဒေါက်တာ Carolyn West; ဒေါက်တာ Gail Dines; လိင်ကုထုံး Jo Robertson