ညစ်ညမ်းသည့်ကပ်ရောဂါမှလွတ်မြောက်ရန် - ကာတွန်းကားကာလေး

ညစ်ညမ်းမှုကပ်ဘေးမှလွတ်မြောက်ခြင်းသည် ၂ မိနစ်အတွင်းသင်နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများစွာကိုပြောပြသည်။ စမ်းကြည့်ပါ ဦး