မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် -“ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် porn နှင့်စမ်းသပ်မှုမျိုးဆက်” (ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၀)