စွဲလမ်းမှု၏အမှန်တရားအသုံးပြုပုံတဏှာပြီးတော့တိုက်တွန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့် Porn စွဲရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လို