၁၅ မှ ၂၅ အကြားရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အမှတ်တရများ - ဒီမှာဘာကြောင့်လဲ

http://medicalxpress.com/news/2016-11-clearest-memories.html