Studies linking porn use to “un-egalitarian attitudes” toward women

data.jpg