ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်အတွက်အော့ဖ်နို့စ်တွေးတောဆင်ခြင်မှု