အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်သည်ဆsix္ဌမခံစားချက်ဟုခံစားရပြီးဘုရင်တစ်ပါးကိုမြုပ်နှံနိုင်သည်