ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်အားပေးပါ

ဂရိတ်ကို TED ပိုကောင်းခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းဖြင့်သင့်ဆွဲဆောင်မြှင့်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်စကားပြောရန်