อายุ 26 - จากการติดสื่อลามกจนถึง SuperSet Ted (121 วันที่ไม่มี PMO)

อายุ 26 - จากการติดสื่อลามกจนถึง SuperSet Ted (121 วันที่ไม่มี PMO)