ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคภาพอนาจารบ่อยครั้งพฤติกรรมและความลุ่มหลงทางเพศของวัยรุ่นชายในสวีเดน (2017)

sexual.reproductive.healthcare.PNG

ผลการวิจัยที่น่าสนใจจากการศึกษาเต็มรูปแบบ:

การใช้สื่อลามกในชายอายุ 18 ปีนั้นแทบจะเป็นสากลโดยการศึกษาแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่มคือบ่อย (รายวัน) เฉลี่ย (สัปดาห์ขึ้นไป) และไม่บ่อยนัก:

ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด (98%) ดูสื่อลามกแม้ว่าจะมีขอบเขตแตกต่างกันก็ตาม พบว่าร้อยละสิบเอ็ดเป็นผู้ใช้บ่อยครั้งผู้ใช้เฉลี่ย 69 เปอร์เซ็นต์และผู้ใช้ไม่บ่อยครั้งที่ 20 เปอร์เซ็นต์

ผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้งต้องการสื่อลามกแบบฮาร์ดคอร์ สิ่งนี้บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของการใช้สื่อลามกหรือไม่?

ในบรรดาผู้ใช้ที่ใช้บ่อยสื่อลามกประเภทที่ใช้บ่อยที่สุดคือสื่อลามกฮาร์ดคอร์ (71%) ตามด้วยสื่อลามกอนาจารเลสเบี้ยน (64%) ในขณะที่สื่อลามกอนาจารซอฟต์คอร์เป็นประเภททั่วไปที่ได้รับการคัดเลือกมากที่สุด (73%) ) นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มในสัดส่วนที่ดูสื่อลามกฮาร์ดคอร์ (36%, 71%, 48%) และสื่อลามกรุนแรง (10%, 14%, 9%)

ผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้งมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศที่หลากหลาย:

ผู้ใช้ที่ใช้บ่อยมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศที่หลากหลายเช่นการให้ออรัลเซ็กซ์ (76%, 61%, 49%) และการได้รับออรัลเซ็กซ์ (76%, 66%, 53%)

50% ของผู้ใช้บ่อย ๆ มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักในขณะที่มีเพียง 10% เท่านั้นที่มีไม่บ่อยนักซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบที่ผู้ใช้บ่อยชอบเลียนแบบสิ่งที่พวกเขาเห็นในสื่อลามก:

ตาราง 4 แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างที่สำคัญเช่นกันว่าผู้เข้าร่วมมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือไม่ (29%, 20%, 10%) ผู้ใช้ที่ใช้บ่อยมีแนวโน้มที่จะลองทำพฤติกรรมทางเพศที่เห็นในภาพยนตร์ลามก (50%, 39%, 17%)

โดยสรุปการใช้สื่อลามกบ่อยครั้งดูเหมือนว่าจะมีเพศสัมพันธ์:

การค้นพบของเราแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บ่อยครั้งมักรายงานพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางเพศซึ่งรวมถึงอายุก่อนหน้านี้เมื่อมีการเปิดตัวทางเพศเพศทางทวารหนัก การเปิดตัวทางเพศเป็นเรื่อง“ สำคัญเพราะมันมีผลต่อระยะเวลาของการสัมผัสกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และหลักฐานชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ในวัยหนุ่มสาวอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงกว่าตลอดชีวิต แม้ว่าการร่วมเพศทางทวารหนักจะไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงหากมีการใช้การป้องกันอย่างเพียงพอ แต่การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักที่พบในผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้งนั้นมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นเมื่อพิจารณาถึงความชุกของ อ้างอิงจาก 3AM หากผู้ใช้บ่อยครั้งมีแนวโน้มที่จะทดสอบการกระทำทางเพศที่เห็นในภาพลามกอนาจารจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าลักษณะความเสี่ยงที่พวกเขาได้เห็นการกระทำที่กระทำนั้นอาจถูกทำให้เป็นจริง (ถูกซื้อ) และนำไปประยุกต์ใช้จริง สถานการณ์ในชีวิต

ผลการวิจัยชี้ไปที่ผู้ใช้สื่อลามกบางคนปรับสภาพเทมเพลตทางเพศและพัฒนาการติดยาเสพติด

นอกจากนี้เรายังพบว่าผู้ใช้บ่อยครั้งมีแนวโน้มที่จะคิดว่าตัวเองมีความสนใจในเรื่องเพศและสื่อลามกมากกว่าเพื่อนของพวกเขาลองจินตนาการถึงการกระทำที่เห็นในสื่อลามกหลายครั้งต่อสัปดาห์คิดถึงเรื่องเพศเกือบตลอดเวลาและดูสื่อลามกมากกว่าพวกเขา ต้องการ. ผลลัพธ์เหล่านี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับความลุ่มหลงทางเพศและการบริโภคสื่อลามก ความจริงที่ว่าผู้ใช้งานทั่วไปโดยเฉลี่ยพิจารณาว่าตนเองมีความสนใจในเรื่องเพศและสื่อลามกมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนไม่ได้บ่งบอกถึงปัญหา อย่างไรก็ตาม แทนที่จะเป็นร้อยละ 44 ของผู้ใช้บ่อยครั้งที่มีจินตนาการเกี่ยวกับการพยายามทำกิจกรรมทางเพศที่เห็นในสื่อลามกหลายครั้งต่อสัปดาห์และร้อยละ 53 ที่คิดเกี่ยวกับเรื่องเพศเกือบตลอดเวลาการค้นพบเหล่านี้ร่วมกันเป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความลุ่มหลงทางเพศ เป็นการยากที่จะกำหนดทิศทางของเวรกรรม: เป็นคนที่บริโภคสื่อลามกเพราะพวกเขาสนใจในตอนแรกมากขึ้นหรือเป็นเพราะพวกเขาดูภาพอนาจารที่พวกเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้น? การค้นพบของปีเตอร์และวาลเคนเบิร์กชี้ให้เห็นว่าอาจมีความสัมพันธ์แบบวัฏจักร: บุคคลเหล่านี้สนใจเรื่องเพศมากขึ้นในตอนแรก แต่ภาพลามกอนาจารนั้นก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่และมีปัญหา

ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าการใช้สื่อลามกบ่อยครั้งนำไปสู่ความพึงพอใจสำหรับสื่อลามกที่มีแกนแข็งหรือรุนแรง

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าความสัมพันธ์ที่สำคัญทางสถิติพบระหว่างการเพ้อฝันเกี่ยวกับสื่อลามกหลายครั้งต่อสัปดาห์และการดูสื่อลามกแกนแข็ง เนื่องจากความก้าวร้าวทางเพศทั้งทางวาจาและทางกายเป็นเรื่องธรรมดาในลามกดังนั้นสิ่งที่วัยรุ่นส่วนใหญ่มองว่าสื่อลามกที่มีแกนแข็งอาจจะถูกนิยามว่าเป็นสื่อลามกที่รุนแรง หากเป็นกรณีนี้และในแง่ของลักษณะวัฏจักรที่แนะนำของความลุ่มหลงทางเพศในปีเตอร์และวาลเคนเบิร์ก อาจเป็นได้ว่ามากกว่า 'การกำจัด' บุคคลในจินตนาการและความโน้มเอียงของความก้าวร้าวทางเพศการดูสื่อลามกแกนแข็งทำให้พวกเขายืดเยื้อซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรุกรานทางเพศ

ผู้เขียนกล่าวว่าการค้นพบของพวกเขาสอดคล้องกับรูปแบบการเสพติด

ในเรื่องของการบริโภคสื่อลามกซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่าหนึ่งในสามของผู้ใช้งานประจำยอมรับว่าพวกเขาดูสื่อลามกมากกว่าที่พวกเขาต้องการ. ตามที่ระบุไว้ข้างต้นร่างกายที่กำลังเติบโตของการวิจัยเชิงประจักษ์เห็นว่าสื่อลามกอาจติดอยู่ เนื่องจากสมองของวัยรุ่นยังอยู่ในช่วงการพัฒนาเยาวชนอาจมีความเสี่ยงต่อการใช้สื่อลามกที่เป็นปัญหา. “ แตกต่างจากผู้ใหญ่วัยรุ่นเชื่อว่าขาดความสมบูรณ์และความสมบูรณ์ในเยื่อหุ้มสมองด้านหน้าที่จำเป็นในการควบคุมการรับรู้ที่จำเป็นในการปราบปรามความอยากทางเพศความคิดและพฤติกรรมที่นำเสนอโดยเนื้อหาลามกอนาจาร” สิ่งนี้บวกกับความคิดที่ว่า ดีกว่าคำพูดหรือการเขียนหมายความว่าการพัฒนาความสัมพันธ์เพศศึกษาที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการถ่วงดุลข้อความใน 'สคริปต์' สื่อลามก

ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้งมีการเปิดตัวทางเพศในวัยเด็กมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าทางเพศในวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะต่อสู้กับความลุ่มหลงทางเพศและการใช้สื่อลามกที่เป็นปัญหา การศึกษาครั้งนี้ก่อให้เกิดการเติบโตของการวิจัยที่ให้หลักฐานว่าภาพอนาจารอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อวัยรุ่น


Donevan, M. , & Mattebo, M. (2017).

การดูแลสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์.

ดอย: http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2017.03.002

ไฮไลท์

การรวบรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ในหมู่นักเรียนมัธยมปลายปีที่สามอายุ 18 ปีในเมืองสวีเดนขนาดกลางและขนาดใหญ่ในปี 2013 ประชากรทั้งหมดของนักเรียนชั้นปีที่สามในทั้งสองเมืองคือนักเรียน 946 คน (เด็กหญิง 510 คนและชาย 436 คน)

  • ผู้ใช้ที่ดูเป็นประจำดูสื่อลามกคอร์ที่ยากและสื่อลามกที่มีความรุนแรงในระดับที่สูงขึ้น
  • ผู้ใช้ที่ใช้บ่อยมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศในวงกว้าง
  • ผู้ใช้งานเป็นประจำนึกถึงการลองทำกิจกรรมทางเพศที่เห็นในสื่อลามกคอร์
  • ผู้ใช้ที่ใช้บ่อยพบสัญญาณของความลุ่มหลงทางเพศและการใช้สื่อลามกที่เป็นปัญหา

การบริโภคภาพอนาจาร

ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด (98%, n = 361) ดูสื่อลามกแม้ว่าจะมีขอบเขตแตกต่างกันก็ตาม พบว่าร้อยละสิบเอ็ดเป็นผู้ใช้บ่อยครั้ง (n = 42), 69 ผู้ใช้งานเฉลี่ยร้อยละ (n = 256) และ 20 เปอร์เซ็นต์ผู้ใช้ไม่บ่อยครั้ง (n = 72) เมื่อพวกเขาดูสื่อลามกส่วนใหญ่ใช้ความคิดริเริ่มในการดู (89%, n = 332) และดูมันคนเดียว (90%, n = 336) ในบรรดาผู้ใช้ที่ใช้บ่อยสื่อลามกประเภทที่ใช้บ่อยที่สุดคือสื่อลามกฮาร์ดคอร์ (71%, n = 30) ตามด้วยภาพลามกอนาจารเลสเบี้ยน (64%, n = 27) ในขณะที่สื่อลามกหลักนุ่มเป็นประเภททั่วไปที่เลือก %, n = 73) และผู้ใช้ไม่บ่อยนัก (186%, n = 36) นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มในสัดส่วนที่ดูสื่อลามกฮาร์ดคอร์ (26%, n = 71; 30%, n = 48; 122%, n = 10; p <0.001) และภาพอนาจารที่รุนแรง (14%, n = 6; 9%, n = 26; 0%, n = 0; p = 0.011)

พฤติกรรมทางเพศ

พฤติกรรมทางเพศที่รายงานโดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงไว้ในตาราง 3 ผู้ใช้ที่ใช้บ่อยมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมทางเพศที่หลากหลายเช่นการให้ออรัลเซ็กซ์ (76%, n = 31; 61%, n = 156; 49%, n = 34; p = 0.017) และรับออรัลเซ็กซ์ (76%, n = 32; 66%, n = 165; 53%, n = 37; p = 0.032) ตาราง 4 แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างที่สำคัญเช่นกันว่าผู้เข้าร่วมมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือไม่ (29%, n = 12; 20%, n = 50; 10%, n = 7; p = 0.039) ผู้ใช้ที่เป็นประจำก็มีแนวโน้มที่จะลองทำพฤติกรรมทางเพศที่เห็นในภาพยนตร์ลามกอนาจาร (50%, n = 20; 39%, n = 100; 17%, n = 17; p <0.001) การกระทำเหล่านี้ ได้แก่ ออรัลเซ็กส์ (33%, n = 14; 21%, n = 53; 3%, n = 2; p <0.001), การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด (45%, n = 19; 30%, n = 77; 8%, n = 6; p <0.001) และการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก (17%, n = 7; 10%, n = 26; 0%, n = 0; p = 0.005) ผลลัพธ์สำหรับการเปิดตัวทางเพศนั้นนำเสนอในตาราง 4 อายุเฉลี่ยที่ได้รับออรัลเซ็กซ์ครั้งแรกF(2, 228) = 3.99) p = 0.020) และอายุเฉลี่ยของเพศช่องคลอดครั้งแรก (F(2, 250) = 7.59 p = 0.001) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผู้ใช้บ่อยเฉลี่ยและไม่บ่อยนัก การเปรียบเทียบภายหลังการโพสต์โดยใช้การทดสอบ Tukey HSD ระบุว่าอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ทางปากครั้งแรกที่ได้รับ (M = -0.38 SD = 0.31) และอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดครั้งแรก (M = -0.36 SD = 0.29) สำหรับผู้ใช้บ่อยแตกต่างจากผู้ใช้ทั่วไปอย่างมาก แต่ไม่ได้มาจากผู้ใช้ไม่บ่อยนัก

ตัวชี้วัดของความลุ่มหลงทางเพศและการบังคับ

การตอบสนองหลายอย่างอาจเกี่ยวข้องกับความลุ่มหลงทางเพศและการบริโภคสื่อลามก อ้างถึงตาราง 5 ผู้ใช้บ่อยพิจารณาว่าตัวเองสนใจทั้งสองเพศ (19%, n = 8; 8%, n = 17; 1%, n = 1; p = 0.002) และสื่อลามก (19%, n = 8; 4%, n = 10; 0%, n = 0; p <0.001) เทียบกับเพื่อน ผู้ใช้งานบ่อยมีแนวโน้มที่จะคิดถึงเรื่องเพศเกือบตลอดเวลา (53%, n = 21; 50%, n = 123; 25%, n = 18; p = 0.001) และมีแนวโน้มที่จะมีจินตนาการเกี่ยวกับการพยายามทำกิจกรรมทางเพศที่เห็นในสื่อลามกหลายครั้งต่อสัปดาห์ (44%, n = 18; 9%, n = 23; 6, n = 3; p <0.001) สัดส่วนที่สูงขึ้นของผู้ใช้งานบ่อยที่ดูสื่อลามกอย่างหนักระบุว่ามีการบริโภคสื่อลามกมากกว่าที่ต้องการเมื่อเทียบกับคนรอบข้าง (ตารางที่ 6) มีผู้ตอบเพียงคนเดียวจากทั้งหมด (n = 1, ผู้ใช้โดยเฉลี่ย) กล่าวถึงประสบการณ์จากการดูสื่อลามกที่รุนแรงและระบุว่ามีการบริโภคสื่อลามกมากกว่าที่ต้องการ เป็นเรื่องแปลกไม่แพ้กันในผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้ทั่วไปที่มีประสบการณ์ในการดูภาพอนาจารที่รุนแรงและการคิดเรื่องเพศตลอดเวลา (60%, n = 3; 42%, n = 10; p = 0.520) อย่างไรก็ตามผู้ใช้บ่อยในสัดส่วนที่สูงกว่าระบุว่าประสบการณ์จากการดูสื่อลามกที่มีความรุนแรงและการพูดเพ้อฝันเกี่ยวกับการลองกิจกรรมทางเพศที่เห็นในสื่อลามกหลายครั้งต่อสัปดาห์ (n = 3, 50%; 25%, n = 6, p = 0.012) ผู้ใช้ไม่บ่อยนักระบุว่าประสบการณ์จากการดูสื่อลามกที่รุนแรง

อภิปราย

การค้นพบของเราแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บ่อยครั้งมักรายงานพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางเพศซึ่งรวมถึงอายุก่อนหน้านี้เมื่อมีการเปิดตัวทางเพศเพศทางทวารหนัก การเปิดตัวทางเพศสัมพันธ์มีความสำคัญเพราะมันมีผลต่อระยะเวลาของการสัมผัสทางเพศสัมพันธ์, 9 (p1207) และหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ในวัยหนุ่มสาวอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงกว่าตลอดชีวิต 9 แม้ว่าการร่วมเพศทางทวารหนั มีการใช้การป้องกันอย่างเพียงพอตัวอย่างของเพศทางทวารหนักที่พบในผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้งจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาความชุกของเพศที่ไม่มีการป้องกันที่นำเสนอในสื่อลามก จาก 3AM หากผู้ใช้บ่อยมีแนวโน้มที่จะทดสอบการกระทำทางเพศที่เห็นในภาพลามกอนาจารมันไม่ได้หมายความว่าไกลเกินกว่าที่จะเข้าใจว่าลักษณะความเสี่ยงที่พวกเขาได้เห็นการกระทำที่อาจถูกทำให้เป็นภายใน (ได้มา) และนำไปใช้ แอปพลิเคชั่น) ในสถานการณ์จริง

นอกจากนี้เรายังพบว่าผู้ใช้บ่อยครั้งมีแนวโน้มที่จะคิดว่าตัวเองมีความสนใจในเรื่องเพศและสื่อลามกมากกว่าเพื่อนของพวกเขาลองจินตนาการถึงการกระทำที่เห็นในสื่อลามกหลายครั้งต่อสัปดาห์คิดถึงเรื่องเพศเกือบตลอดเวลาและดูสื่อลามกมากกว่าพวกเขา ต้องการ. ผลลัพธ์เหล่านี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับความลุ่มหลงทางเพศและการบริโภคสื่อลามก ความจริงที่ว่าผู้ใช้งานทั่วไปโดยเฉลี่ยพิจารณาว่าตนเองมีความสนใจในเรื่องเพศและสื่อลามกมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนไม่ได้บ่งบอกถึงปัญหา อย่างไรก็ตามแทนที่จะเป็นร้อยละ 44 ของผู้ใช้บ่อยครั้งที่มีจินตนาการเกี่ยวกับการพยายามทำกิจกรรมทางเพศที่เห็นในสื่อลามกหลายครั้งต่อสัปดาห์และร้อยละ 53 ที่คิดเกี่ยวกับเรื่องเพศเกือบตลอดเวลาการค้นพบเหล่านี้ร่วมกันเป็นหลักฐานที่แข็งแกร่ง. เป็นการยากที่จะกำหนดทิศทางของเวรกรรม: เป็นคนที่บริโภคสื่อลามกเพราะพวกเขาสนใจในตอนแรกมากขึ้นหรือเป็นเพราะพวกเขาดูภาพอนาจารที่พวกเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้น? การค้นพบของปีเตอร์และวาลเคนเบิร์ก 15 ชี้ให้เห็นว่าอาจมีความสัมพันธ์แบบวัฏจักร: บุคคลเหล่านี้สนใจเรื่องเพศมากขึ้นในตอนแรก แต่สื่อลามกก็เป็นต้นเหตุของการมีส่วนร่วมทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่และเป็นปัญหา

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าความสัมพันธ์ที่สำคัญทางสถิติพบระหว่างการเพ้อฝันเกี่ยวกับสื่อลามกหลายครั้งต่อสัปดาห์และการดูสื่อลามกแกนแข็ง เนื่องจากความก้าวร้าวทางเพศทั้งทางวาจาและทางกายเป็นเรื่องธรรมดาในลามกดังนั้นสิ่งที่วัยรุ่นส่วนใหญ่มองว่าสื่อลามกที่มีแกนแข็งอาจจะถูกนิยามว่าเป็นสื่อลามกที่รุนแรง24 หากเป็นกรณีนี้และในแง่ของลักษณะวัฏจักรที่แนะนำของความลุ่มหลงทางเพศในปีเตอร์และวาลเคนเบิร์ก 15 อาจเป็นได้ว่ามากกว่าการ 'กำจัด' บุคคลในจินตนาการและความโน้มเอียงของความก้าวร้าวทางเพศ เพิ่มโอกาสของการรุกรานทางเพศที่ประจักษ์

ในเรื่องของการบริโภคสื่อลามกซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่าหนึ่งในสามของผู้ใช้งานประจำยอมรับว่าพวกเขาดูสื่อลามกมากกว่าที่พวกเขาต้องการ. ตามที่ระบุไว้ข้างต้นร่างกายที่กำลังเติบโตของการวิจัยเชิงประจักษ์เห็นว่าสื่อลามกอาจติดอยู่ เนื่องจากสมองของวัยรุ่นยังอยู่ในช่วงการพัฒนาเยาวชนอาจมีความเสี่ยงต่อการใช้สื่อลามกที่เป็นปัญหา “ แตกต่างจากผู้ใหญ่วัยรุ่นเชื่อว่าขาดความสมบูรณ์และความสมบูรณ์ในคอร์เทอร์หน้าผากที่จำเป็นในการควบคุมการรับรู้ที่จำเป็นในการปราบปรามความอยากทางเพศความคิดและพฤติกรรมที่นำเสนอโดยเนื้อหาลามกอนาจาร” 2 (p114) และเก็บภาพไว้ได้ดีกว่าคำที่เขียนหรือพูด 2 หมายความว่าการพัฒนาความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพจะกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปรับสมดุลข้อความใน 'สคริปต์' ภาพลามกอนาจาร

ห้องเรียนถูกสุ่มเลือกดังนั้นผลลัพธ์ควรเป็นตัวแทนของทั้งสองเมือง อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทนของสวีเดนโดยทั่วไปหรือใน 12 ประเทศอื่น ๆ การวิจัยในอนาคตสามารถทำได้ในพื้นที่ที่มีกลุ่มประชากรแตกต่างกัน ลักษณะการตัดขวางของข้อมูลจะ จำกัด ข้อสรุปที่เป็นไปได้ที่ได้จากการศึกษานี้เนื่องจากจะป้องกันไม่ให้มีการตีความเชิงสาเหตุใด ๆ ตัวอย่างเช่นไม่มีความชัดเจนว่าการใช้สื่อลามกส่งผลในการเปิดตัวทางเพศก่อนหน้านี้หรือการเปิดตัวทางเพศก่อนหน้านี้มีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ทำให้สับสนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรม เนื้อหาของวรรณกรรมจะได้รับประโยชน์จากการออกแบบเชิงทดลองที่จัดการกับตัวแปรที่ทำให้สับสนเหล่านี้ นอกจากนี้การศึกษานี้จะได้รับประโยชน์จากมาตรการระยะยาวเนื่องจากจะช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่าการบริโภคสื่อลามกมีผลต่อบุคคลอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามจุดแข็งของการศึกษานี้อยู่ที่การบรรจบกับทฤษฎีและการสนับสนุนจากการศึกษาที่คล้ายคลึงกันโดยใช้วิธีการทางเลือก

ข้อ จำกัด เพิ่มเติมในการศึกษาครั้งนี้คือภาพอนาจารไม่ชัดเจน กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้เข้าร่วมสามารถกำหนดสื่อลามกเป็นภาพเปลือยของผู้หญิง / ผู้ชายหรือเป็นภาพที่แสดงถึงบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ ดังนั้นผู้เข้าร่วมบางประเภทอาจมีความหมายมากกว่าหนึ่งคำนิยาม อย่างไรก็ตามการขอให้ผู้เข้าร่วมให้คะแนนว่าการใช้สื่อลามกประเภทต่าง ๆ นั้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสะท้อนประเภทสื่อลามกที่แพร่หลาย

แม้จะมีสื่อลามกที่ทำหน้าที่เป็น 'นักสอนเรื่องเพศ' คนแรกสำหรับคนหนุ่มสาวจำนวนมาก แต่ก็ยังขาดการอภิปรายเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับสื่อลามกโดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการวิจัยสรุปผลกระทบของสื่อลามก อย่างไรก็ตามการวิจัยในหมู่วัยรุ่นปรากฏว่ามีความคลุมเครือน้อยกว่าการวิจัยเกี่ยวกับผู้ใหญ่โดยการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการบริโภคสื่อลามกบ่อยครั้งมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์เชิงลบ เมื่อพูดถึงการป้องกันและหนทางข้างหน้า 3AM จะแม็ปความสำคัญของสคริปต์ที่มีอยู่แล้ว: ยิ่งสคริปต์ที่มีอยู่ก่อนหน้าของผู้บริโภคเข้ากันไม่ได้กับสคริปต์ภาพอนาจารสคริปต์สคริปต์อนาจารที่น้อยลงจะกำหนดสคริปต์ในอนาคตของตน ดังนั้นการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาที่แข็งแกร่งในวัยที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเสริมด้วยการพยายามลดการเข้าถึงสื่อลามกของเด็ก โมเดลดังกล่าวหาตำแหน่ง 'ความสำคัญของผู้ชม' ต่อไปในฐานะผู้ดูแลหลักของสคริปต์ภาพอนาจาร 28 ในแง่นี้กลยุทธ์ทางการศึกษาเช่นการรู้หนังสือสื่อจะช่วยให้คนหนุ่มสาวมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่จำเป็นเพื่อลดอันตรายจากสื่อลามก ในที่สุดเนื่องจากผลของการศึกษาปัจจุบันสอดคล้องกับข้อโต้แย้งว่าภาพอนาจารมีคุณสมบัติเสพติดการสนับสนุนที่เหมาะสมกับคนหนุ่มสาวที่ต้องดิ้นรนกับการบริโภคสื่อลามกที่เป็นปัญหาต้องทำให้พร้อมใช้งานมากขึ้น

ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้งมีการเปิดตัวทางเพศในวัยเด็กมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าทางเพศในวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะต่อสู้กับความลุ่มหลงทางเพศและการใช้สื่อลามกที่เป็นปัญหา การศึกษาครั้งนี้ก่อให้เกิดการเติบโตของการวิจัยที่ให้หลักฐานว่าภาพอนาจารอาจมีผลเสียต่อวัยรุ่น