Psychospołeczne determinanty internetowego uzależnienia seksualnego: moderowanie roli płci (2017)

„Psychospołeczne uwarunkowania uzależnienia od seksu internetowego – moderująca rola płci.”

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia 30.1 (2017): 171.

Przetłumaczone z polskiego

Link do streszczenia

Iwona Ulfik-Jaworska, Michal Wiechetek

Abstrakcyjny

Celem badania była ocena związku między wybranymi zmiennymi psychospołecznymi a poziomem uzależnienia od seksu w Internecie w grupie uczniów, z uwzględnieniem moderującej roli czynnika płci. Badanie objęło studentów 382 z Lublina i okolic (54.5% kobiet). Respondenci wypełnili zestaw kwestionariuszy, aby zmierzyć ich zaangażowanie w aktywność seksualną w Internecie (IAS), uzależnienie od seksu w Internecie, wsparcie społeczne, zadowolenie z relacji społecznych, zadowolenie z seksualności i inne zmienne psychospołeczne. Istniał znacznie wyższy poziom uzależnienia od seksu wśród mężczyzn niż kobiet. Analizy korelacyjne wykazały istotny związek między uzależnieniem seksualnym od Internetu a długotrwałym brakiem związków partnerskich, niską samooceną dla kompetencji seksualnych i wczesnym wiekiem pierwszego kontaktu z pornografią tylko wśród mężczyzn. W grupie kobiet poziom uzależnienia od seksu internetowego zbiegł się z niską satysfakcją z relacji rówieśniczych i wczesnym początkiem inicjacji seksualnej. W obu grupach poziom uzależnienia seksualnego od Internetu istotnie korelował z większą liczbą partnerów seksualnych i zaangażowaniem w IAS, w szczególności z zachowaniami indywidualnymi i relacyjnymi.

Słowa kluczowe - Uzależnienie od seksu internetowego; Internetowa aktywność seksualna; cyberseks; pornografia; studenci