Samoocena młodych ludzi korzystających z treści erotycznych w Internecie (2018)

Przetłumaczone z polskiego

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia 31, nie. 2 (2018): 223-241.

Wiesław Poleszak

Abstrakcyjny

Istotną właściwością Internetu jest natychmiastowy dostęp do zawartych w nim treści, w tym treści erotycznych. Liczne badania wskazują, że korzystanie z serwisów erotycznych prowadzi do upośledzenia rozwoju dzieci i młodzieży. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych ograniczających stosowanie tego typu zachowań problemowych. Autor badania koncentruje się na poszukiwaniu czynników ochronnych i czynników ryzyka na poziomie samooceny młodych ludzi, którzy korzystają lub nie korzystają z serwisów erotycznych. Celem jest poszukiwanie związku między samooceną a wykorzystaniem treści erotycznych w Internecie. Kwestionariusz EPIDAL-VIII został wykorzystany w badaniu ZB Gasia i Wielowymiarowym Kwestionariuszu Samooceny MSEI EJ O'Brien i S. Epstein. Badania przeprowadzono na grupie 3774 licealistów z pięciu województw środkowo-wschodniej Polski. Uzyskane wyniki pozwalają odpowiedzieć na postawione pytania badawcze i określić, co jest czynnikiem ochronnym, a co czynnikiem ryzyka na poziomie samooceny w kontekście sięgania po treści erotyczne w Internecie.

W wyniku podjętych badań można stwierdzić, że:

1. Badane grupy różnią się pod względem większości wymiarów samooceny (w siedmiu skalach badanych w 11).

2. Obserwowane różnice dotyczą zarówno podrzędnych miar ilościowych, jak i jakościowych.

3. Młodzi ludzie, którzy nie mają treści erotycznych w Internecie, mają ogólną samoocenę wyższego poziomu niż młodzi ludzie korzystający z tej treści z częstotliwością kilka razy w miesiącu. Przekłada się to na większą pewność siebie i lepszą opinię o sobie i silniejsze poczucie własnych wartości.

4. Uczniowie, którzy nie korzystają z witryn erotycznych, doświadczają większego wsparcia społecznego, czują się bardziej kochani i akceptowani przez krewnych niż ich koledzy sięgający po treści erotyczne w Internecie. Przekłada się to na ich bardziej optymistyczną ocenę przyszłych relacji.

5. Osoby nie korzystające z treści erotycznych mają większe poczucie samokontroli niż ich rówieśnicy z grupy trzeciej i czwartej, którzy korzystają z serwisów erotycznych kilka razy w miesiącu i częściej. W rezultacie to tłumaczy Chodzi o większą kontrolę nad swoimi emocjami oraz wytrwałość i dyscyplinę.

6. Młodzież nie angażuje się w erotyczny sposób w większym stopniu niż inni, przywiązuje wagę do życia zgodnie z zasadami moralnymi, powstrzymuje się od niemoralnego zachowania i akceptuje swoją seksualność. Życie w zgodzie z zasadami moralnymi przynosi im satysfakcję z siebie.

7. Osoby badane, których pomija erotyka w Internecie, charakteryzują się również wyższym poziomem integracji tożsamości niż pozostali uczestnicy badania. Wyraża się to w bardziej dojrzałych strukturach „ja”, a większe struktury wewnętrzne - poczucie ciągłości i spójności.

8. Wreszcie młodzi ludzie, którzy nie używają witryn o wyraźnym charakterze seksualnym, przywiązują dużą wagę do norm i zasad społecznych i są gotowi do przyjęcia konwencjonalnych wartości.

Podsumowując, badania pokazują, że należą do nich czynniki, które chronią przed korzystaniem z erotyzmu w Internecie: odpowiednia samoocena, wsparcie w rodzinie i umiejętność budowania bliskich relacji z innymi, silna i zintegrowana tożsamość oraz poszanowanie norm społecznych i dążenie do akceptacji społecznej. Z kolei czynniki ryzyka obejmują sporadyczne korzystanie z treści erotycznych, skupienie się na atrakcyjności fizycznej i aspiracjach przywódczych