Osobowość koreluje z męskim pobudzeniem seksualnym i zachowaniem (1976)

Archiwa zachowań seksualnych

March 1976, Tom 5, Issue 2, pp 149-156

  • June R. Husted
  • , Allan E. Edwards Top of FormBottom of Form

Abstrakcyjny

Badanie to bada związek między zachowaniami seksualnymi mężczyzn a czynnikami osobowościowymi, mierzonymi za pomocą skali MMPI i Sensation Seeking Scale. Badani byli ochotnikami płci męskiej 20, w wieku 19 – 58, z historią długotrwałych związków seksualnych. Badani prowadzili codzienne zapisy zachowań seksualnych. Częstotliwość tych zachowań była skorelowana z podskalami MMPI i Sensation Seeking (SSS). Wyniki wskazują, że zarówno introwersja, jak i depresja wykazują istotne korelacje z autoerotyczną stymulacją i pobudzeniem, ale nie z aktywnością heteroseksualną. Nie wykazano istotnej korelacji między hipomanią a aktywnością seksualną. Podskala podatności na nudę SSS istotnie korelowała z liczbą partnerów seksualnych.

Słowa kluczowe

seks osobowości stosunek płciowy masturbacja lęk depresja testy psychologiczne

Podsumowanie tego badania przedstawiono na dorocznej konwencji 82nd, American Psychological Association, New Orleans, 1974.