အသစ်အဆန်းနှင့်အမျိုးမျိုး Dopamine လှုံ့ဆော်

အသစ်အဆန်း dopamine လှုံ့ဆော်