Skillnader i pornografi Använd bland par: Föreningar med tillfredsställelse, stabilitet och förhållandeprocesser (2015)

Arch Sex Behav. 2015 Jul 31. [Epub före tryckningen]

Willoughby BJ1, Carroll JS, Busby DM, Brown CC.

Abstrakt

I den aktuella studien användes ett urval av 1755-vuxna par i heteroseksuella romantiska relationer för att undersöka hur olika pornografiska mönster mellan romantiska partners kan associeras med relativa resultat. Även om användningen av pornografi i allmänhet har förknippats med några negativa och några positiva parresultat har ingen studie ännu undersökt hur skillnader mellan partner kan vara unikt associerade med relationens välbefinnande.

Resultaten antydde att större skillnader mellan partner i pornografianvändning var relaterade till mindre förhållande tillfredsställelse, mindre stabilitet, mindre positiv kommunikation och mer relationell aggression. Medlingsanalyser antydde att större pornografiska användningsavvikelser främst var förknippade med förhöjda nivåer av manlig relationell aggression, lägre kvinnlig sexuell lust och mindre positiv kommunikation för båda parterna, som sedan förutspådde lägre relationella tillfredsställelse och stabilitet för båda parterna.

Resultat tyder generellt på att skillnader i användning av pornografi på parnivå är relaterade till negativa parresultat. Specifikt kan skillnader i pornografi förändra specifika parinteraktionsprocesser som i sin tur kan påverka relationens tillfredsställelse och stabilitet. Implikationer för forskare och kliniker som är intresserade av hur pornografibruk är förknippade med parprocess diskuteras.