Exponering för sexuellt explicit Internetmaterial ökar kroppens missnöje? En longitudinell studie (2014)

Datorer i mänskligt beteende

Volym 36, Juli 2014, sidor 297-307

slingor

  • Män som tittade på mer internetpornografi var missnöjda med sin kropp.
  • Män som tittade på mer internetpornografi var missnöjda med sin magestorlek.
  • Titta på internetpornografi var inte relaterad till manliga nöjda med sin penisstorlek.
  • Titta på internetpornografi var inte relaterat till kvinnornas kroppstillfredsställelse.

Abstrakt

Forskning om konsekvenserna av exponering för sexuellt explicit Internet-material (SEIM) har försummat kroppens missnöje som ett potentiellt resultat. Dessutom har forskning om kroppsövertygelse ignorerat exponering för SEIM som en potentiell prediktor. Inom ramen för en social jämförelse undersökte vi huruvida exponering för SEIM förutspådde övergripande kroppsosäkerhet samt missnöje med magsstorlek, penisstorlek (för män) och bröststorlek (för kvinnor). Baserat på en tvåvågspanelundersökning som hölls bland ett nationellt representativt urval av 1879 nederländska respondenter fann vi att mer frekvent exponering mot SEIM ökade männs missnöje med deras kropp i allmänhet och deras mage i synnerhet. Mer frekvent exponering mot SEIM ökade dock inte männs missnöje med sin penisstorlek. Bland kvinnor var SEIM i allmänhet inte relaterat till missnöje hos kroppen. Effekterna av exponering för SEIM på olika dimensioner av kroppsosäkerhet skilde sig varken efter ålder eller sexuell läggning.

Nyckelord

  • Internetpornografi;
  • Medieeffekter;
  • Kroppsgenomålning