Undersök korrelater av hyperseksuell beteende hos religiösa patienter (2016)

Sexuell beroende och kompulsivitet: Journal of Treatment & Prevention

Volym 23, Problem 2-3, 2016

DOI: 10.1080 / 10720162.2015.1130002

Rory C. Reida*, Bruce N. Carpenterb & Joshua N. Hookc

sidor 296-312

Abstrakt

Den aktuella studien undersökte korrelationer av hypersexualitet i ett urval av religiösa (n = 52) och icke-religiösa (n = 105) män bedömdes för hypersexuell störning som en del av DSM-5-fältstudien. Våra resultat indikerar att religiositet inte var relaterat till självrapporterade nivåer av hypersexualitet, mätt med Hypersexual Behavior Inventory och Scale of Hypersexual Behavior Consequences Scale. Patienter som rapporterade att de var mycket religiösa hade jämförbara nivåer av problematiska solo-sexbeteenden (t.ex. användning av pornografi och onani) som icke-religiösa patienter, men betydligt mindre relationella sexuella beteenden uppmätt med antalet sexpartner och sexpartner i livslängd i föregående 12-månadersperiod. Vidare uppvisade den religiösa hyperseksuella gruppen signifikant lägre nivåer av alkohol- och drogmissbruk samt ångest jämfört med de icke-religiösa hyperseksuella patienterna. Intressant nog såg vi inte gruppskillnader på skamindex, livstillfredsställelse, impulsivitet eller stressbenägenhet. Religiositet korrelerades med större nivåer av depression, men endast bland den religiösa gruppen hyperseksuella patienter. Implikationerna för dessa fynd diskuteras, tillsammans med förslag till framtida forskning bland populationer av religiösa patienter som söker hjälp för hypersexuellt beteende.