Effekterna av aggressiv pornografi på övertygelser i våldtäktsmyder: Individuella skillnader (1985)

Journal of Research in Personality

Volym 19, Utgåva 3, September 1985, Sidor 299-320

Abstrakt

Detta experiment utvärderade effekterna av mediebilder som visar våldtäktsmyter på mäns tro på sådana myter. Studien genomfördes i två separata sessioner. Vid orienteringssessionen administrerades mått på personlighet, motivation, erfarenhet och aggressiva tendenser till 307 män.

Under den experimentella sessionen exponerades 145 av dessa män först för en av åtta ljudformade versioner av en passage. En av dessa porträtterade myten om att våldtäkt leder till offrets sexuella upphetsning. Senare lyssnade ämnen på en andra passage som visar antingen icke-samtycke eller samtycke. Deras uppfattningar om den andra skildringen och deras tro på våldtäktsmyter mättes sedan. Resultaten gav stöd för hypotesen att mediebilder som tyder på att våldtäkt resulterar i offrets upphetsning kan bidra till mäns tro på en liknande våldtäktsmyt.

Vidare indikerar analys av den mediatoriska rollen av enskilda skillnader att män med relativt högre lutningar mot aggressioner mot kvinnor är speciellt sannolikt att drabbas av mediebilder av våldtäktsmyter. Det föreslås att dessa data kan förklaras bäst på grundval av informationshämtningsprocesser. Dessutom fann man att kraftmotiv var konsekvent relaterade till större trosuppfattningar i våldtäktssyter.